Cool Stuff

Li Euro­pan lin­gues es mem­bres del sam fami­lie. Lor sepa­rat exis­ten­tie es un myth. Por sci­en­tie, musi­ca, sport etc, litot Euro­pa usa li sam voca­bu­lar. Li lin­gues dif­fe­re sol­men in li gram­ma­ti­ca, li pro­nun­cia­ti­on e li plu com­mun voca­bu­les. Omni­cos direc­te al desi­ra­bi­li­te de un nov lin­gua fran­ca: On refu­sa con­ti­nu­ar payar custo­si tra­duc­to­res. At sol­men va esser neces­si far uni­form gram­ma­ti­ca, pro­nun­cia­ti­on e plu som­mun paro­les. Ma quan­de lin­gues coale­sce, li gram­ma­ti­ca del resul­tant lin­gue es plu sim­plic e regu­la­ri quam ti del coale­scent lin­gues. Li nov lin­gua fran­ca va esser plu sim­plic e regu­la­ri quam li exis­tent Euro­pan lin­gues. It va esser tam sim­plic quam Occi­den­tal in fact, it va esser Occi­den­tal. A un Angle­so it va sem­blar un sim­pli­fi­cat Angles, quam un skep­tic Cam­bridge ami­co dit me que Occi­den­tal es.Li Euro­pan lin­gues es mem­bres del sam fami­lie. Lor sepa­rat exis­ten­tie es un myth. Por sci­en­tie, musi­ca, sport etc, litot Euro­pa usa li sam voca­bu­lar. Li lin­gues dif­fe­re sol­men in li gram­ma­ti­ca, li pro­nun­cia­ti­on e li plu com­mun voca­bu­les. Omni­cos direc­te al desi­ra­bi­li­te de un nov lin­gua fran­ca: On refu­sa con­ti­nu­ar payar custo­si tra­duc­to­res. At sol­men va esser neces­si far uni­form gram­ma­ti­ca, pro­nun­cia­ti­on e plu som­mun paroles.

Fähigkeiten

, ,

Gepostet am

25. April 2020