Cool Stuff

Li Euro­pan lin­gues es mem­bres del sam fami­lie. Lor sepa­rat exis­ten­tie es un myth. Por sci­en­tie, musi­ca, sport etc, litot Euro­pa usa li sam voca­bu­lar. Li lin­gues dif­fe­re sol­men in li gram­ma­ti­ca, li pro­nun­cia­ti­on e li plu com­mun voca­bu­les....